Đặc Biệt

  • 3. Special Entrees

  • Bánh Tằm Bì

   Bánh Tằm Bì

   $13.95

   Mixed Tofu, Lettuce, Coconut Milk , Peanuts and Onions

  • Bánh Canh

   Bánh Canh

   $13.95

   Imitation, Tofu, Mushrooms, Carrots, Broccoli and Onions

  • Phở Đặc Biệt

   Phở Đặc Biệt

   $13.95

   Rice Noodle, Imitation,Tofu, Mushrooms and Onions

  • Bún Riêu

   Bún Riêu

   $13.95

   Thin Vermicelli, Fried Tofu, Tomatoes, Tofu Loaf and Onions

  • Bún Huế

   Bún Huế

   $13.95

   Thick Vermicelli, Imitation, Carrots, Mushrooms, and Onions

  • Bún Măng

   Bún Măng

   $13.95

   Thin Vermicelli, Imitation, Sliced Baby Bamboo and Onions

  • Bún Mắm

   Bún Mắm

   $13.95

   Thick Vermicelli, Imitation, Eggplants and Onions

  • Hủ Tiếu Đặc Biệt

   Hủ Tiếu Đặc Biệt

   $13.95

   Rice Noodle, Imitation,Tofu, Broccoli, Mushrooms and Onions

  • Mì Đặc Biệt

   Mì Đặc Biệt

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation,Tofu, Broccoli, Mushrooms and Onions

  • Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation,Carrots, Mushrooms and Onions

  • Mì Vịt Tiềm

   Mì Vịt Tiềm

   $13.95

   Egg Noodle, Duck Imitation, Mushrooms, Yu Choy and Onions

  • Banh Canh Cua (New Item)

   Banh Canh Cua (New Item)

   $13.95

   Udon Soup with Imitation Crab

  • Mì Khô Đặc Biệt

   Mì Khô Đặc Biệt

   $13.95

   Egg Noodle, Imitation, Mushrooms, & Onions