Cơm Tấm (Broken Rice) Sườn or Thịt

Cơm Tấm (Broken Rice) Sườn or Thịt

Cơm Tấm (Broken Rice) Sườn or Thịt

$8.95

A.  Bean Curd Skin

B.  Pork Imitation