Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

Mì hoạc Hủ Tiếu Bò Kho

$9.95

Egg Noodle, Imitation,Carrots, Mushrooms and Onions