Cơm Tấm Sườn or Thịt Nướng Bì Chả

Cơm Tấm Sườn or Thịt Nướng Bì Chả

Cơm Tấm Sườn or Thịt Nướng Bì Chả

$9.95

A. Bean Curd Skin, Shredded Tofu & Egg Loaf

B. Pork Imitation, Shredded Tofu & Egg Loaf